Política de Privacidade

De conformidade co Artigo 10 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico e a Lei 56/2007, do 28 de decembro, de Medida de Impulso da Sociedade da Información, ponse en coñecemento o seguinte:
 
 1. Titularidade
 
Este Sitio Web (en adiante Web) é propiedade de Global Pez Seafood S.L. con número de CIF: B-27.807.254, domicilio social en C/ Urzáiz Nº 5, 8º B - 36201 Vigo (Pontevedra), teléfono: 0034. 986 07 01 62 e correo electrónico: “protecciondedatos@globalpez.es” e está constituído polo Sitio Web asociado ao dominio “www.globalpezseafood.com”.
 
 1. Aceptación
 
O uso da Web atribúe a condición de Usuario e implica a aceptación de tódalas condicións e termos de uso incluídos no presente Aviso Legal.
 
Recoméndase ós Usuarios ler atentamente este Aviso Legal de forma periódica, xa que se poden modificar as condicións de uso recollidas no citado aviso.
 
Global Pez Seafood S.L. resérvase a facultade de modificar unilateralmente as condicións e termos de uso desta Web. Calquera cambio neste sentido, será publicado de forma visible na páxina Web, indicando a data da última actualización.
Se vostede continúa facendo uso dos servizos prestados na Web, unha vez modificadas as condicións de uso da mesma, entenderase que acepta as modificacións realizadas.
 
 1. Navegación, Acceso e Seguridade
 
O acceso e navegación nesta Web supón aceptar e coñecer as advertencias legais, condicións e termos de uso contidas nela. Global Pez Seafood S.L. realiza o máximo esforzo para que a navegación se realice nas mellores condicións e evitar os danos de calquera tipo que puidesen ocasionarse durante a mesma.
 
O Titular non se fai responsable dos prexuízos, de calquera índole, que puidesen causar aos Usuarios pola utilización doutros navegadores ou versións distintas dos navegadores para os que foi deseñada a Web.
 
 1. Obrigacións do Usuario
 
4.1 Obrigación de facer un uso correcto da Web
 
As condicións de acceso e uso desta Web están supeditadas a legalidade vixente e aos principios da boa fe e uso lícito por parte do Usuario da mesma quedando prohibido, con carácter xeral, calquera tipo de actuación en prexuízo de Global Pez Seafood S.L., e contraria ó presente Aviso Legal.
 
O Usuario comprometese a usar este servizo sen incorrer en actividades que puidesen ser consideradas ilícitas ou ilegais, que infrinxan os dereitos de Global Pez Seafood S.L., ou de terceiros, ou que poidan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar a Web ou impedir o normal uso desta por parte doutros Usuarios.
 
 
4.2 Prohibicións
 
Queda prohibido o uso desta Web con fins ilegais ou non autorizados, en concreto e con carácter taxativo:
 
 • Calquera forma de violación dos dereitos de terceiros (dereito a intimidade, dereito a propia imaxe, dereitos de propiedade intelectual e industrial, etc.).
 
 • Realizar, usando os contidos desta Web, calquera tipo de publicidade como envío de correos electrónicos non solicitados (spam) ou comunicación similar.
 
 • Introducir virus informáticos, arquivos defectuosos ou calquera outro software e programa informático que poida provocar danos ou alteracións, non autorizadas, dos contidos ou sistemas accesibles a través desta Web.
 
 1. Propiedade Intelectual e Industrial
 
O deseño do portal e os seus códigos de fonte, así como os logos, marcas e outros signos distintivos que aparecen no mesmo pertencen a Global Pez Seafood S.L. e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.
 
O Usuario só ten dereito a un uso privado dos mesmos, sen ánimo de lucro, e precisa autorización expresa para modificalos, reproducilos, explotalos, distribuílos ou exercer calquera dereito pertencente ao seu titular.
 
 1. Responsabilidade dos Contidos
 
Global Pez Seafood S.L. resérvase o dereito a facer cambios na Web sen previo aviso, co fin de manter actualizada a súa información, engadindo, modificando, corrixindo ou eliminando os contidos publicados ou o deseño da Web.
 
Global Pez Seafood S.L.  non será responsable do uso que terceiros fagan da información publicada na Web, nin dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais ou de datos, provocados polo uso de dita información.
 
 1. Reprodución dos Contidos
 
Prohíbese a reprodución total ou parcial dos contidos publicados na Web.
 
 1. Enlaces
 
Global Pez Seafood S.L. facilita aos Usuarios o enlace a outras páxinas web que acompañan, só con senso informativo e complementario a algúns contidos publicados na Web.
 
Estas páxinas enlazadas pertencen a terceiros e, por elo, Global Pez Seafood S.L. non se fai responsable dos seus contidos. Así mesmo, tampouco se responsabiliza do funcionamento do enlace ou dos posibles danos que poidan derivarse do acceso e uso a este.
 
 1. Seguridade
 
Global Pez Seafood S.L. comprometese a establecer as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos de carácter persoal que trate, evitar a súa perda, alteración e/o acceso por parte de terceiros non autorizados, e alcanzar o nivel de seguridade desexable na navegación da Web. Así mesmo, resérvase o dereito a cometer suspensións puntuais de carácter temporal para realizar operación de mantemento do sitio web.
 
 
 1. Comunicacións
 
Para calquera comunicación que fora preciso efectuar deberase de enviar un correo electrónico a: protecciondedatos@globalpez.es ou comunicación escrita dirixida a: GLOBAL PEZ SEAFOOD S.L., Dir. Postal: C/ Urzáiz Nº 5, 8º B - 36201 Vigo (Pontevedra).
 
 1. Lei Aplicable e Xurisdición
 
A Lei aplicable no caso de disputa da interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como de calquera cuestión relacionada cos servizos da presente Web, será a Lei española.
 
Calquera controversia que poida xurdir do acceso ou da utilización desta Web será competencia dos Tribunais de Vigo.
 
                                     
GLOBAL PEZ SEAFOOD S.L.